Wetten van Kepler gaven ons een nieuw wereldbeeld

18 november 2011

In de "Wetten van Kepler" als experimentele uitgave voor VWO wiskunde D geven de samenstellers een schat aan informatie en een wiskundige benadering van de beroemde en veel geprezen wetten van de wiskundige Johannes Kepler (1571-1630).

Wetten van Kepler gaven ons een nieuw wereldbeeld

Uitgave voor VWO Wiskunde D

De uitgave verscheen in het kader van een LIO-project en is ondersteund door NWO. Aan de inhoud werkten medewerkers van de Radboud Universiteit Nijmegen mee. De eerste drie paragrafen geven een inleiding in de meetkunde, zoals die door de Griekse wiskundige Euclides in de derde eeuw voor Christus werd beschreven in de Elementen. De inhoud beperkt zich tot de wiskunde met vectoren in de ruimte. Ook de ontdekkingen van wetenschappers als Nicolaus Copernicus en Galileo Galilei krijgen voldoende aandacht. Zij droegen bij aan het moderne wereldbeeld van het heelal, de planeetbanen en de astronomie.

De oorsprong van de Wetten van Kepler

Het jaar 1600 is belangrijk voor onze geschiedenis van de astronomie. In dat jaar ontmoet de nog jonge Kepler de oudere Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601) en wordt aangesteld als zijn assistent en kon beschikken over de schat aan experimentele data van Brahe. In de jaren die volgden ontwikkelde hij de drie naar hem genoemde "Wetten van Kepler". In "Astronomia Nova" publiceerde Kepler in 1609 de eerste twee wetten: "De Ellipsbanenwet" en "De Perkenwet". De derde wet "De Harmonische wet" werd gepubliceerd in 1619 in “Harmonice Mundi”.

Waardevolle achtergronden van Wiskunde en Astronomie

De theoretische onderbouwing van de op experimenten gebaseerde wetten van Kepler en Galilei werd geleverd door de Engelse wetenschapper Sir Isaac Newton (1642-1727) met zijn theorie over zwaartekracht. Newton publiceerde deze theorie in 1687 in zijn hoofdwerk "Philisophia Naturalis Principia Mathematica". De uitgave bespreekt de theorie van de zwaartekracht en gaat in een volgende paragraaf uitgebreid in op de drie wetten van Kepler aan de hand van Newton zwaartekrachtwet. De experimentele uitgave is waardevol voor wiskundigen met interesse in achtergronden van wiskunde en astronomie.


Gerelateerde artikelen